اطلاعیه همگانی شماره دو

اطلاعیه همگانی شماره دو

اطلاعیه همگانی شماره دو (جهت بهره برداری پرسنل شرکت دارو گستر نخبگان) موضوع: انجام تمهیدات جهت مقابله با ویروس کرونا

20 فروردین 1399
اطلاعیه همگانی شماره یک

اطلاعیه همگانی شماره یک

اطلاعیه همگانی شماره یک (جهت بهره برداری پرسنل شرکت دارو گستر نخبگان) با مراجعه به اپلیکیشن هپی متر در قسمت پرسش و پاسخ

19 فروردین 1399