کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی به کمتر از 50 درصد

کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی به کمتر از 50 درصد

آخرین گزارش از وضعیت اجرای پروتکل های بهداشتی در کشور در بازه زمانی 14 تا 21 خردادماه، نشان دهنده کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی شامل رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت تهویه مناسب به کمتر از 50 درصد است.

22 خرداد 1401