10 عامل از 19 عامل مرگ در بیماری های غیرواگیر مربوط به تغذیه است

10 عامل از 19 عامل مرگ در بیماری های غیرواگیر مربوط به تغذیه است

به گزارش وبدا، دکتر زهرا عبداللهی در وبینار ضرورت توجه به تغذیه کارکنان گفت: بیماری های غیر واگیر علت 60 درصد مرگ ها در جهان و 76 درصد مرگ ها در ایران است. این وضعیت در تمام کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین از جمله در ایران که درآمد متوسط دارد، یک روند افزایشی دارد.

21 دی 1400